Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Linux
 4. Lệnh break và continue trong Bash

Lệnh break và continue trong Bash

Vòng lặp là một phần không thể thiếu trong việc tự động hóa các công việc lặp lại trong ngôn ngữ lập trình, và Bash cung cấp các lệnh breakcontinue để kiểm soát luồng thực thi của vòng lặp.

Lệnh break trong Bash

Lệnh break dừng vòng lặp hiện tại và chuyển quyền kiểm soát tới lệnh sau vòng lặp đã kết thúc. Cú pháp của nó là:

break [n]
 • [n] là một đối số tùy chọn, trong đó n lớn hơn hoặc bằng 1. Nó xác định số lần vòng lặp bao quanh sẽ thoát. break 1 thoát khỏi vòng lặp nội bộ nhất.

Ví dụ:

i=0

while [[ $i -lt 5 ]]; do
 echo "Số: $i"
 ((i++))
 if [[ $i -eq 2 ]]; then
  break
 fi
done

echo 'Hoàn tất!'

Kết quả:

Số: 0
Số: 1
Hoàn tất!

Lệnh continue trong Bash

Lệnh continue bỏ qua các lệnh còn lại trong thân của vòng lặp hiện tại cho mỗi lần lặp và tiếp tục với lần lặp tiếp theo. Cú pháp của nó là:

continue [n]
 • [n] là một đối số tùy chọn, trong đó n lớn hơn hoặc bằng 1. Nó xác định số lần vòng lặp bao quanh sẽ tiếp tục. continue 1 tiếp tục với vòng lặp bao quanh gần nhất.

Ví dụ:

i=0

while [[ $i -lt 5 ]]; do
 ((i++))
 if [[ "$i" == '2' ]]; then
  continue
 fi
 echo "Số: $i"
done

echo 'Hoàn tất!'

Kết quả:

Số: 1
Số: 3
Số: 4
Số: 5
Hoàn tất!

Ví dụ: In các số chia hết cho 9

for i in {1..50}; do
 if [[ $(( $i % 9 )) -ne 0 ]]; then
  continue
 fi
 echo "Chia hết cho 9: $i"
done

Kết quả:

Chia hết cho 9: 9
Chia hết cho 9: 18
Chia hết cho 9: 27
Chia hết cho 9: 36
Chia hết cho 9: 45

Kết luận

Trong kịch bản Bash, vòng lặp là rất quan trọng cho các công việc lặp lại, và lệnh break được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp, trong khi continue được sử dụng để bỏ qua lần lặp hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi, hãy thoải mái để lại bình luận.

Was this article helpful?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support