Contact Info

Chicago 12, Melborne City, USA

+88 01682648101

[email protected]

Get Started
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Servers
  4. Hướng dẫn bật kết nối SSH với mật khẩu trên Linux

Hướng dẫn bật kết nối SSH với mật khẩu trên Linux

Đây là bài viết chi tiết về cách bật kết nối SSH bằng mật khẩu để bạn chia sẻ trên blog:

Hướng dẫn bật kết nối SSH với xác thực mật khẩu trên Linux

SSH (Secure Shell) là giao thức mạng phổ biến cho phép truy cập và quản lý máy chủ Linux từ xa. Thay vì đăng nhập trực tiếp vào máy chủ, bạn có thể kết nối SSH từ máy tính cá nhân và thực hiện các tác vụ quản trị.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bật kết nối SSH với xác thực mật khẩu để đăng nhập vào máy chủ Linux từ xa.

Bước 1: Cài đặt OpenSSH server

Đầu tiên, bạn cần cài đặt gói phần mềm OpenSSH server lên máy chủ Linux.

Trên Ubuntu/Debian:

sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Trên CentOS/RHEL:

sudo yum install openssh-server

Bước 2: Khởi động dịch vụ SSH

Sau khi cài đặt, bạn cần khởi động dịch vụ SSH để máy chủ bắt đầu lắng nghe các kết nối SSH:

Trên Ubuntu/Debian:

sudo systemctl start sshd

Trên CentOS/RHEL:

sudo systemctl start sshd 

Để SSH tự động khởi động khi máy chủ khởi động lại, sử dụng lệnh:

sudo systemctl enable sshd

Bước 3: Cấu hình xác thực mật khẩu

Theo mặc định, hầu hết các máy chủ Linux đều vô hiệu hóa xác thực mật khẩu cho SSH và yêu cầu xác thực bằng khóa.

Để bật xác thực mật khẩu, hãy mở tệp cấu hình SSH /etc/ssh/sshd_config và thay đổi dòng PasswordAuthentication thành yes:

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

# Thay đổi thành 
PasswordAuthentication yes

Lưu tệp và khởi động lại dịch vụ SSH để cập nhật cấu hình:

sudo systemctl restart sshd

Bước 4: Cấu hình tường lửa

Nếu máy chủ của bạn chạy tường lửa UFW hoặc firewallD, bạn cần mở port 22 cho SSH:

Trên UFW:

sudo ufw allow ssh

Trên firewalld:

sudo firewall-cmd --add-service=ssh --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Bước 5: Kết nối SSH từ máy khách

Giờ đây bạn có thể kết nối đến máy chủ Linux từ máy khách bằng câu lệnh:

ssh username@server_ip

Nhập mật khẩu để xác thực và truy cập được máy chủ.

Như vậy, bạn đã có thể bật kết nối SSH với xác thực mật khẩu thành công trên máy chủ Linux. Điều này giúp quản trị viên có thể đăng nhập và quản lý máy chủ từ xa một cách dễ dàng và an toàn hơn.

Was this article helpful?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *